Studenterforeningen

Grundlagt 1820 i København

GÆLDENDE LOVE PR. 13. APRIL 2019

 

 

LOVE FOR STUDENTERFORENINGEN

 

KAPITEL 1. Navn, formål og virke.

§ 1. Foreningens navn er STUDENTERFORENINGEN.

 

Stk. 2. Studenterforeningens formål er at være et samlingssted for dansk studenterliv og at samle og inspirere studerende og andre, der ønsker en uhildet debat.

 

Stk. 3. Foreningen kan som led i bestræbelserne på at opfylde forpligtelserne efter stk. 2 yde tilskud til andre foreninger eller organisationer med tilsvarende formål.

 

Stk. 4. Foreningen skal virke for at styrke nordisk og internationalt akademisk samarbejde.

 

Stk. 5. Foreningens hjemsted er København.

 

Stk. 6. Foreningen skal ledes på sagligt, upolitisk grundlag.

 

 

KAPITEL 2. Medlemskab.

 

§ 2. Medlemsberettigede er:

 

a. Enhver, der tidligere har været medlem i en samlet periode af mindst ét års varighed.

b. Enhver, der har fuldført en gymnasial uddannelse i Danmark,

c. eller tilsvarende uddannelse i et andet land.

d. Enhver, der ved beslutning i Repræsentantskabet efter indstilling af Senioratet findes egnet som medlem.

Stk. 2. Repræsentantskabet kan på indstilling af Senioratet uddelegere beslutning efter § 2, stk. 1 e, for det pågældende foreningsår til et udvalg bestående af Repræsentantskabets formand samt 2-4 medlemmer.

 

Stk. 3. Æresmedlemmer kan optages på en ordentlig generalforsamling med mindst 5/6 af de afgivne stemmer. Forslag herom kan kun fremsættes af Senioratet og kun, når Repræsentantskabet samtykker heri med mindst 5/6 af de afgivne stemmer.

 

Stk. 4. Livsvarigt medlemskab opnås ved én gang for alle at betale 10 gange det til enhver tid fastsatte årskontingent for et enkelt medlem. Senioratet kan med Repræsentantskabets godkendelse udnævne overordentlige medlemmer, der er kontingentfri på livstid. Den, der er udnævnt til Studenterforeningens Æreskunstner, er ligeledes overordentligt medlem.

 

Stk. 5. Senioratet kan bevilge hel eller delvis kontingentfritagelse. Medlemmer som er bevilget hel eller delvis kontingentfritagelse har ikke stemmeret og er ikke valgbare til Studenterforeningens generalforsamlingsvalgte organer. Et medlem, som uanset en beslutning om fritagelse for hel eller delvis kontingentbetaling, betaler kontingent har dog valgret og er valgbar til Studenterforeningens generalforsamlingsvalgte organer.

 

§ 3. Medlemskabet ophører ved kontingentrestance ud over 1 måned.

 

Stk. 2. Såfremt et medlem gør sig skyldig i brud på god orden og sømmelighed, kan Senioratet, efter de involverede parter har været indkaldt til høring, for en bestemt periode på indtil ½ år udelukke medlemmet fra foreningens aktiviteter, bortset fra adgang til generalforsamlinger.

 

Stk. 3. Senioratet kan administrativt udelukke et medlem fra at deltage i foreningens aktiviteter, såfremt der sker overtrædelse som nævnt i stk. 2.  Senioratet skal inden 14 dage indkalde det pågældende medlem til høring, såfremt udelukkelsen skal stå ved magt.

 

Stk. 4. Såfremt et medlem via sin adfærd eller ved sine handlinger skader foreningen eller dens omdømme, kan Repræsentantskabet på Senioratets indstilling herom fratage det pågældende medlem dettes medlemskab enten for stedse eller for et bestemt angivet tidsrum.

 

Stk. 5. Det pågældende medlem kan inden for en frist af 4 uger fra Repræsentantskabets beslutning i henhold til stk. 4 meddele Repræsentantskabets formand, at han ønsker at få Repræsentantskabets beslutning indbragt for den førstkommende ordentlige eller overordentlige generalforsamling, der kan stadfæste Repræsentantskabets beslutning med 2/3 flertal. Indtil anken er behandlet af generalforsamlingen, er den pågældendes medlemskab suspenderet.

 

 

KAPITEL 3. Generalforsamlingen.

 

§ 4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Stk. 2. Ordentlig generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1.-15. april.

 

Stk. 3. Overordentlig generalforsamling afholdes, når

  • a. Senioratet skønner det fornødent, eller
  • b. Repræsentantskabet begærer det over for Senioratet, eller
  • c. mindst 20 medlemmer skriftligt begærer det over for Senioratet med angivelse af dagsorden.

I de under b. og c. nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

 

Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og i foreningens lokaler og enten

a. skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer, som kan fremsendes til den af medlemmet oplyste mailadresse eller

b. bekendtgørelse i Berlingske Tidende samt skriftlig meddelelse til Repræsentantskabets medlemmer, foreningens revisorer og Formueforvaltningens medlemmer. I indkaldelsen skal tid og sted for generalforsamlingen angives. Generalforsamlingen indkaldes af Senioratet, bortset fra det i § 9, stk. 1, nævnte tilfælde.

 

§ 5. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål om dagsordenens behandling.

 

Stk. 2. Den ordentlige generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent.

2. Senioratets beretning.

3. Økonomiseniors forelæggelse af foreløbigt regnskab for indeværende regnskabsår samt oplysninger om det af Repræsentantskabet senest behandlede årsregnskab.

4. Formueforvaltningens redegørelse.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af Seniorat.

8. Valg til Repræsentantskabet.

9. Valg til Formueforvaltningen i overensstemmelse med generalforsamlingsvedtagelsen af 12. september 1973, med senere ændringer.

10. Valg af revisor.

11. Eventuelt.

 

Den overordentlige generalforsamlings dagsorden angives i indkaldelsen.

 

Stk. 3. Forslag til behandling på ordentlig generalforsamling skal være Senioratet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senioratet skal straks herefter ved opslag i foreningen bekendtgøre de indkomne forslag. Ændringsforslag til lovene skal dog udsendes, således at de er medlemmerne i hænde inden generalforsamlingen.

 

Stk. 4. Valg i henhold til stk. 2, nr. 7, 8 og 10, gælder for perioder sammenfaldende med foreningens regnskabsår. Revisorer vælges for et tidsrum af 2 år, således at der hvert år afgår én revisor. Genvalg kan finde sted. Valgbare er kun medlemmer. Medlemskab af et generalforsamlingsvalgt organ bortfalder, hvis medlemskab af foreningen ophører.

 

Stk. 5. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de af foreningens medlemmer, som har været helt kontingentbetalende medlem i mindst én måned forud for generalforsamlingen.

 

Stk. 6. Over det på generalforsamlingen passerede affattes beretning, der indføres i en dertil af Repræsentantskabet autoriseret protokol. Beretningen underskrives af dirigenten, Repræsentantskabets formand og afgående ledende senior. Protokollen opbevares i foreningen.

 

 

KAPITEL 4. Foreningens ledelse.

 

§ 6. Den daglige ledelse af foreningen forestås af Senioratet, der består af ledende senior og 4-10 seniorer samt indtil 4 seniorer beskikket efter § 8, stk. 4.

 

Stk. 2. Senioratet kan delegere del af sine praktiske opgaver til medlemmer uden for Senioratet. Senioratet kan ansætte lønnede medarbejdere. Såfremt en senior ansættes som lønnet medarbejder, kræves Repræsentantskabets godkendelse af ansættelsen.

 

Stk. 3. Før køb, salg, pantsætning, leje af foreningens lokaler og økonomisk betingede samarbejdsaftaler med enkeltpersoner, grupper eller foreninger, skal Senioratet forelægge sagen til godkendelse for Repræsentantskabet. Repræsentantskabet beslutter, om sagen yderligere skal forelægges en generalforsamling til godkendelse.

 

§ 7. Seniorerne vælges for ét år ad gangen efter forud foreliggende lister, der for at komme i betragtning må være underskrevet af mindst 20 stemmeberettigede medlemmer og indsendt til Valgbestyrelsen senest 2 uger før den ordentlige generalforsamling. I tilfælde af afholdelse af overordentlig generalforsamling, hvor der foretages valg af seniorat, er fristen 1 uge. Hver enkelt kandidat må ved sin underskrift angive, at vedkommende modtager valg. Listerne skal indeholde 7-11 navne samt angivelse af hvem af de pågældende, der kandiderer til posten som ledende senior.

 

Stk. 2. Valget foregår samlet, således at der stemmes på lister af Valgbestyrelsen benævnt med bogstaver (A, B, C, o.s.v.). Den liste, der opnår mindst 50% af de afgivne stemmer, anses for valgt. Opnår ingen liste 50% eller derover af de afgivne stemmer, foretages omvalg mellem de to lister, der har opnået flest stemmer, og den, der opnår flest stemmer, anses for valgt.

 

Stk. 3. Opstår der i første valgomgang stemmelighed, således at det ikke er muligt at finde de to lister med flest stemmer, foretages omvalg mellem de lister, der har fået lige mange stemmer, og som kan komme i betragtning til anden valgomgang. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning. Opstår stemmelighed i anden valgomgang, foretages indkaldelse til ny generalforsamling inden 14 dage, hvor kun de lister, der deltog i anden valgomgang, er opstillingsberettigede.

 

Stk. 4. Senioratet vælger af sin midte næstledende senior, økonomisenior og sekretær.

 

§ 8. Afgår ledende senior før valgperiodens udløb, fungerer næstledende senior på posten i tiden indtil næste generalforsamling eller valgperiodens udløb.

 

Stk. 2. Afgår en senior i tiden mellem to generalforsamlinger, kan Repræsentantskabet udpege en ny på Senioratets indstilling herom.

 

Stk. 3. Et repræsentantskab kan i en funktionsperiode højst udpege 3 seniorer efter stk. 2. Afgår mere end 3 seniorer i en funktionsperiode, indkalder Senioratet til en overordentlig generalforsamling, hvor nyt seniorat vælges til at fungere i tiden indtil førstkommende ordentlige generalforsamling.

 

Stk. 4. Ud over de i § 8, stk. 1, nævnte generalforsamlingsvalgte seniorer kan Repræsentantskabet efter indstilling fra Senioratet beskikke indtil 2 seniorer. Disse seniorers funktionsperiode løbet indtil førstkommende ordentlige generalforsamling. Ved Senioratets afgang inden valgperiodens udløb afgår ligeledes de beskikkede seniorer.

 

Stk. 5. Senioratet træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed. Afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, træffer ledende senior afgørelsen.

 

Stk. 6. Over Senioratets forhandlinger og beslutninger fører sekretæren en protokol, der opbevares i foreningen.

 

§ 9. Udtaler mindst 7 personligt tilstedeværende medlemmer af Repræsentantskabet deres mistillid til Senioratet, afgår dette, og en overordentlig generalforsamling indkaldes af Repræsentantskabets formand. Denne generalforsamling vælger et seniorat for tiden indtil næste ordentlige generalforsamling.

 

Stk. 2. Afgår Senioratet, forstår Repræsentantskabets formand, næstformand og sekretær foreningens daglige drift, indtil der er valgt nyt Seniorat. Disse kan delegere dele af deres praktiske opgaver til andre medlemmer af foreningen.

 

§ 10. Foreningen tegnes, også ved pantsætning og salg af fast ejendom, af ledende senior i forbindelse med 2 seniorer, jvf. dog § 6, stk. 3.

 

Stk. 2. Repræsentantskabet udpeger på Senioratets indstilling én senior til at tegne foreningen over for myndighederne, hvad angår beværter- og alkoholbevilling.

 

§ 11. Foreningens formue forvaltes, bortset fra en efter Senioratets opfattelse nødvendig drifts-kapital, af Formueforvaltningen, hvis vedtægter fastsættes og ændres ved enslydende forslag på to på hinanden følgende ordentlige generalforsamlinger.

 

Stk. 2. Formueforvaltningen består af 5 medlemmer, hvoraf tre vælges af generalforsamlingen, én udpeges af nyvalgt Seniorat og én udpeges af nyvalgt Repræsentantskab. De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for tre år ad gangen, en på hver ordentlige generalforsamling. For hvert medlem vælges respektivt udpeges en suppleant for den pågældende periode. De udpegede medlemmer sidder for et år ad gangen.

 

Stk. 3. Formueforvaltningens medlemmer skal alle være medlemmer af Studenterforeningen, myndige og have rådighed over deres bo. Mindst én skal være cand.jur.

 

§ 12. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af Formueforvaltningen og disse suppleanter er tillige medlemmer af kuratelet for Det Oehlenschläger-Tegnérske Legat og andre legater i overensstemmelse med disses fundats, dog således at medlemmer og suppleanter selv aftaler den interne fordeling af posterne. Såfremt enighed ikke kan opnås, træffes beslutning om konstituering af Repræsentantskabet på dettes første møde efter den ordentlige generalforsamling.

 

§ 13. Repræsentantskabet består af 12 medlemmer, der ved hemmelig afstemning vælges for 3 år ad gangen, således at 4 afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 2. Kandidater til Repræsentantskabet anmeldes skriftligt for dirigenten af 4 medlemmer, og en kandidat skal ved sin påtegning på anmeldelsen tilkendegive, at vedkommende er villig til at modtage valg.

 

Stk. 3. Dirigenten meddeler generalforsamlingen navnene på de opstillede kandidater, og hvert medlem kan herefter på den udleveredes stemmeseddel anføre indtil 4 kandidaters navne.

 

Stk. 4. Valghandling og stemmeoptælling foretages af Valgbestyrelsen i samarbejde med dirigenten. Valgbestyrelsen består af 3 medlemmer, som vælges af Repræsentantskabet på dettes lovbefalede møde i april. Repræsentantskabet fastsætter nærmere regler for stemmeafgivningen.

 

Stk. 5. De 4 medlemmer, der har opnået flest stemmer, erklæres herefter for valgt.

 

Stk. 6. På den ordentlige generalforsamling vælges 3 suppleanter, der ved vakance i Repræsentantskabet indtræder i dette indtil første ordentlige generalforsamling, således at den med højest stemmetal indtræder først.

 

§ 14. Et medlem af Repræsentantskabet kan efter anmodning herom bevilges orlov af Repræsentantskabet for en periode af højst 6 måneder inden for et foreningsår. Et medlem kan kun bevilges orlov én gang inden for sin valgperiode. I tilfælde af bevilget orlov indtræder den til enhver tid værende suppleant med højest stemmetal i mandatet for orlovsperioden. Såfremt det pågældende medlem ikke senest 14 dage efter orlovsperiodens udløb skriftligt har tilkendegivet over for Repræsentantskabets formand at ville genindtræde, har den pågældende herved nedlagt sit mandat, jvf. stk. 2.

 

Stk. 2. Såfremt et eller flere af Repræsentantskabets medlemmer i perioden nedlægger mandat, vælges på førstkommende ordentlige generalforsamling nye medlemmer, der indtræder for den resterende periode. Kandidaten med højest stemmetal indtræder for den længste periode og så fremdeles. Valget afholdes i henhold til § 13, stk. 2 og 3.

 

Stk. 3. Såfremt et medlem af Repræsentantskabet ikke giver personligt møde ved mere end to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder over en periode på mindst tre måneder, kan Repræsentantskabet med tilslutning af mindst 7 personligt tilstedeværende medlemmer beslutte, at proceduren i stk. 4 og 5 skal finde anvendelse, jvf. § 13, stk. 6, og § 14, stk. 2.

 

Stk. 4. Har Repræsentantskabet truffet beslutning i henhold til stk. 3, gælder følgende procedure:

      1. Punktet optages som selvstændigt punkt på dagsordenen.
      2. Pågældende repræsentantskabsmedlem gøres samtidigt bekendt med dagsordenen ved rekommanderet brev, fremsendt mere end 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.

 

Stk. 5. Såfremt pågældende medlem herefter ikke ved personligt fremmøde tilkendegiver, at medlemmet vil forblive medlem af Repræsentantskabet, har den pågældende derved nedlagt sit mandat.

 

§ 15. Nyvalgt Seniorat indkalder nyvalgt Repræsentantskab til møde, der afholdes inden udgangen af april måned. På dette møde vælger Repræsentantskabet under aldersformandens ledelse af sin midte formand, næstformand og sekretær. Repræsentantskabet udpeger én senior i overensstemmelse med § 10, stk. 2.

 

Stk. 2. Repræsentantskabsmøde indkaldes, når repræsentantskabets formand eller Senioratet ønsker det, eller når 4 medlemmer af Repræsentantskabet begærer det ved brev til Repræsentantskabets medlemmer Senioratet, Formueforvaltningen og foreningens revisorer.

 

Stk. 3. Senioratet er forpligtet til i videst muligt omfang på ethvert repræsentantskabsmøde at redegøre for alle vigtigere forhandlinger og dispositioner vedrørende foreningens anliggender.

 

Stk. 4. Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 5. Over Repræsentantskabets forhandlinger og beslutninger føres en protokol, der opbevares i foreningen.

 

§ 16. Senioratet og Repræsentantskabet kan enten hver for sig eller i fællig nedsætte udvalg.

Stk. 2. Interessegrupper kan oprettes efter godkendelse af navn og formål i Senioratet og Repræsentantskab. Tvistigheder mellem interessegrupper og Seniorat kan indankes for generalforsamlingen. I den mellemliggende tid står Senioratets afgørelse ved magt.

 

 

KAPITEL 5. Regnskab og revision.

 

§ 17. Foreningens regnskabsår går fra 1. maj til 30. april.

 

Stk. 2. Økonomisenior drager omsorg for det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, sørger for løbende bogføring af alle foreningens indtægter og udgifter og udarbejder ved regnskabsårets slutning resultatopgørelse og balance, der med det afgående seniorats samtykke tilstilles de for det pågældende regnskabsår valgte revisorer samt repræsentantskabets formand. På det i § 16, stk. 1, nævnte repræsentantskabsmøde forelægger økonomisenior et budget.

 

Stk. 3. De af generalforsamlingen valgte revisorer påser i regnskabsårets løb, at foreningens økonomi styres fornuftigt, og at bogføring sker på forsvarlig vis, og kan i den forbindelse afkræve økonomisenior alle oplysninger vedrørende budget og regnskab samt til enhver tid kræve adgang til at kontrollere beholdningernes tilstedeværelse.

 

Stk. 4. Revisorerne gennemgår den af Senioratet aflagte resultatopgørelse og balance og forsyner årsregnskabet med revisionspåtegning, som tillige med revisionsprotokolbemærkninger tilstilles Repræsentantskabets formand.

 

Stk. 5. Repræsentantskabet træffer beslutning om godkendelse af regnskabet og meddelelse af decharge til det afgående Seniorat.

 

Stk. 6. Medlemmer af Repræsentantskabet, der tillige var medlemmer af det afgående Seniorat, hvis regnskab er til godkendelse, er ikke stemmeberettigede for så vidt angår spørgsmål omfattet af stk. 5.

 

KAPITEL 6. Ændring af foreningens love.

 

§ 18. Ændring af lovene kan kun ske, når en ordentlig generalforsamling med simpel stemmeflerhed vedtager et i henhold til § 5, stk. 3, rettidigt fremsat forslag, eller en overordnet generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer vedtager de i indkaldelsen fremsatte forslag, eventuelt ændret ved på generalforsamlingen stillede og vedtagne ændringsforslag.

 

Stk. 2. Dog kan § 11 kun ændres ved enslydende forslag på to på hinanden følgende ordentlige generalforsamlinger, jvf. dog § 19.

 

 

 

KAPITEL 7. Foreningens opløsning.

 

§ 19. Beslutning om foreningens opløsning er kun gyldig, når den, efter at sagen har været forelagt Repræsentantskabet, vedtages enslydende af to generalforsamlinger med 5/6 af de afgivne stemmer. Disse generalforsamlinger skal afholdes med mindst to ugers og højst tre ugers mellemrum.

 

Stk. 2. Formuen skal i tilfælde af foreningens opløsning anvendes i overensstemmelse med det i § 1 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. De i stk. 1 nævnte generalforsamlinger træffer enslydende beslutning om den konkrete anvendelse af formuen.

 

- - - 0 0 0 - - -

Således vedtaget på Studenterforeningens ordentlige generalforsamling den 3. april 1991, senere ændret på den ordentlige generalforsamling den 7. april 1994, den overordentlige generalforsamling den 23. oktober 1996, den ordentlige generalforsamling den 8. april 2002 og den ordentlige generalforsamling den 11. april 2012, den ordentlige generalforsamling den 14. april 2015 og den ordentlige generalforsamling den 13. april 2019.


Studenterforeningen - Jægersborggade 55, 2. tv, 2200 København N - info@studenterforeningen.dk